تصویر صنعت لوازم الکترونیک

قیمت های روز لوازم خانگی و درصد نوسان قیمت ها در بازار از فروردین الی مهر »»»»» تلویزیون ال ای دی اسنوا 50 اینچ 4K اسمارت مدل SSD-50SA640U 130000000 0.19% *** تلویزیون اسمارت اولترا اچ دی جی پلاس مدل GTV-50LU722S سایز 50اینچ 139000000 0.07% *** تلویزیون ال ای دی تی سی ال43D3000i سایز 43 اینچ 62990000 0.45% *** تلویزیون ال ای دی هوشمند سام الکترونیک مدل50TU6500 سایز 50 اینچ 100000000 0.14% *** تلویزیون برند هایسنس مدلN2179PW سایز 49 اینچ 120000000 0.28% *** قیمت انواع یخچال فریزر »»» یخچال فریزر دوقلو مدلFN15DRH15D برند امرسان 90000000 0.29% *** یخچال و فریزر دو قلو دیپوینت مدل D4 207500000 0.19% *** یخچال و فریزر دوقلو پارس مدل PRH17631EW/W-FRZNF170 147000000 0.38% *** یخچال فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS-K723 173500000 0.09% *** یخچال فریزر ساید بای ساید اسنوا مدل S8-2261 360000000 0.39% *** تغییرات قیمتی انواع جاروبرقی»»»» جاروبرقی مدلSVC-A2200GS برند اسنوا 32000000 0.64% *** جاروبرقی مدلVC-2000W مدل پارس خزر 27350000 0.61% *** جارو برقی مدلBSGL3MULT3 برند بوش 46000000 0.6% *** تغییرات قیمتی انواع ماشین لباسشویی»»»»» ماشین لباسشویی درب از جلو مدلTFU-94407 برند پاکشوما 7کیلوگرم 145000000 0.36% *** ماشین لباسشویی مدلTG72-BW برند ایکس ویژن 7 کیلوگرم 94000000 0.22% *** ماشین لباسشویی مدلSWM-84606 برند اسنو 8 کیلوگرم 160000000 0.13% *** ماشین لباسشویی آبسال مدل REN5207 65500000 0.21% ***

فرماندار مرودشت: بعید است «آزمایش» دوباره به عرصه تولید بازگردد

آزمایش؛ برند نوستالژیکی که جان داد

برندهای ایرانی
تراژدی برند نوستالژیک آزمایش دل هر ایرانی را به درد می‌آورد. روزگاری در اکثر خانه‌های ایرانی تولیدات آزمایش خودنمایی می‌کرد. کارخانه این برند در مرودشت شیراز اما این روزها تبدیل به انبار شده است و تمام وسایل این کارخانه به فروش رفته یا نابود شده است. کارخانه‌ای که روزگاری نه چندان دور منبع ارتزاق بیش از 5هزار خانوار بود الان ویرانه‌ای بیش نیست.

تصلا-کارخانه آزمایش که روزگاری تامین کننده محصولات لوازم خانگی مردم بود به انبار نگهداری مواد فروشگا‌ه‌های شهرستان مرودشت و کارخانه‌های اطراف تبدیل شده است.

هنوز هم در خانه اغلب خانواده‌هاى ایرانى حداقل یک محصول از کارخانه آزمایش وجود دارد، اما این برند پس از ۶ دهه براى همیشــه به تاریخ پیوست و با اخراج تمــامی کارگرانش،عملا به ســوله‌ و محلى براى نگهدارى اموال دیگران تبدیل شد‌ه است.

چندى پیش علیرضا پاک فطرت نماینده شیراز و زرقــان در باره آخرین وضعیت کارخانه آزمایش گفت: در حال حاضر در حوزه انتخابى بنده، کارخانه آزمایش که عمرى را به تولید یخچال سپرى کرد، امروز تعطیل و به آغل گوســفندان مبدل شــده است. اما این خبر توسط رشــیدى نماینده مردم مرودشــت، پاسارگاد و ارســنجان رد شــد. این نماینده مى‌گوید: صحبــت‌هاى یکى از نماینده‌هاى شــیراز در رابطه با تبدیل کارخانه آزمایش مرودشــت بــه طویله، واقعیت نــدارد و صاحبان کارخانه و مدیران مجموعه در ســال‌هاى گذشته بیشتر سوله‌هاى آزمایش را به انباردارى و دپو کردن بعضى از اقلام اجاره داده‌اند.

کارگران آزمایش به حق‌شان نرسیدند

جــلال رشــیدى کوچــى با بیان اینکــه متاســفانه مجموعه آزمایش در ســال هــاى گذشــته ماهیتــش را از دســت داده اســت، ادامه مى دهد: در جهت چرایى و ارزیابى وضع فعلــى مجموعــه آزمایش بــه اتفاق دیگــر نمایندگان موضــوع تحقیــق و تفحــص را دســتور کار قــرار داده‌ایــم.

عضو مجمــع نمایندگان اســتان فارس مى‌افزایــد: اگرچــه مجموعــه آزمایــش بعــد از واگذارى به بخــش خصوصى باید بیشــتر رونق مــى‌گرفت اما متاســفانه این اتفــاق رخ نداد و روز به روز به ســمت تعطیلى رفت، به طورى که بیشتر کارگران این مجموعه نتوانستند به حق و حقوقشان دست پیدا کنند.

نماینده مردم مرودشــت، پاسارگاد و ارسنجان در مجلس بیان مى‌کند: در گذشــته روزانه حدود دو الى ســه هزار نفر در کارخانه آزمایش فعالیت مى‌کردند و جمعیتى بالغ بر ۵ هزار نفر در شهرســتان مرودشــت ارتــزاق مى‌شــدند، بنابرایــن تعطیلى ایــن مجموعه خسارت‌هاى زیادى را به تمام بخش‌ها وارد کرد.

رشیدى با اشاره به اینکه موضوع کارخانه آزمایش یک موضوع ملى است، مى‌افزاید: در حال حاضر چرایى و ارزیابــى تعطیلــى مجموعه به کمیســیون اقتصادى ارجاع داده شده است که همواره امیدواریم این تحقیق و تفحص به صحن ارجاع و با آرای نمایندگان در دســتور کار قــرار گیرد تا در ادامه بتوانیم اتفاقات کامل از نحوه واگذارى آزمایش و تعطیلى آن را به صورت شــفاف به مردم اعلام کنیم.

نماینده مردم مرودشــت، پاسارگاد و ارســنجان در مجلس با اشاره به اینکه بخش خصوصى در موضــوع واگذارى به فکر رونــق کارخانه‌ها نبودند ادامه مى‌دهــد: نباید فراموش کــه بخش خصوصى و افرادى که اقدام به دریافت مجموعه‌ها و کارخانه‌هاى اســتان از طریق اصل ۴۴ قانون اساســى کردند بیشتر بــه دنبال ارزش افزوده زمین و فروش اقلام و وســایل کارخانه‌ها بودند.

نماینده مردم مرودشــت، پاســارگاد و ارسنجان در مجلس با اشــاره به اینکه افــرادى که باعث نابودى کارخانــه آزمایــش شــدند بایــد پاســخگوى عملکرد نامناســب خود باشــند، خاطرنشــان مــى‌کند: طبق اطلاعاتى که به دســت بنده رسیده، مسئولان کارخانه یک ژنراتور تولید برق ۱۲ ســیلندر کــه توانایى تامین برق یک شــهر ۵۰ هزار نفــرى را دارد را با قیمتى بالغ بر کیلویى ۳ هــزار تومان معادل آهن قراضه به فروش رسانده‌اند.

مجموعه آزمایش کامل نابود شده است

فرمانــدار ویــژه شهرســتان مرودشــت بــا بیان اینکه قطعــا نماینده شــیراز خودش باید پاســخگوى صحبتــش مبنى بــر طویله شــدن کارخانــه آزمایش باشــد، مى‌گوید: حدود ۲۰ ســال اســت که کارخانه آزمایــش به دلیل نداشــتن هیچ تولیــدى از بین رفته اســت.

صاحبان کارخانه ها به پریزهای برق هم رحم نکردند

رهــام پیکــرى با اشــاره به اینکــه در حال حاضر مجموعــه آزمایش در شهرســتان مرودشت کامل نابود شده است، مى‌افزاید: متاســفانه مالکان کارخانه در ســال‌هاى گذشته تمام اموال این مجموعه حتى ســیم‌هاى داخل پریز را هم به فروش رسانده‌اند.

او با بیان اینکه در شرایط فعلى کارخانه آزمایش به یک خرابه تبدیل شــده است، مى‌افزایــد: مالکان کارخانه آزمایش انبارهاى این مجموعه را به فروشگاه‌هاى افق کورش و … اجاره داده‌اند.

پیکــرى با بیــان اینکه در حال حاضــر مجموعه آزمایــش در اختیــار هیئت مدیره ایــن مجموعه قرار دارد، مــى‌گوید: طبق گفته مالکان کارخانه، در ســال گذشــته تمام حقوق کارمندان و پرسنل این مجموعه تســویه شــده اســت.

فرماندار مرودشت ادامه مى‌دهد: کارخانه آزمایش پس از فوت مرحوم آزمایش، به ســازمان بیمه بازنشســتگان واگذار شــد و در ادامه ایــن مجموعه به گروه پیام فروخته و در نهایت در حال حاضر در اختیار چند نفر به عنوان بخش خصوصى قرار دارد.

پیکرى در ادامه با اشــاره به اینکه چندین بار تلاش ما جهت ورود سرمایه‌گذار به این مجموعه بى‌نتیجه ماند، مى‌‎‌گوید: متاســفانه مســئولان این کارخانه اجازه ورود سرمایه گذار را ندادند.

او بــا اشــاره به اینکــه در حال حاضــر مالکان کارخانه یکى از ســوله هاى ۶ هکتــارى آزمایش را به شــرکت بستنى میهن اجاره داده‌اند مى‌افزاید: مالکان آزمایش تعدادى دیگر از ســوله‌هاى مجموعه آزمایش هم به انبار مرکزى جنوب کشــور فروشگاه افق کورش اجــاره داده‌اند، به طــورى که تعدادى از این ســوله‌ها هم در اجاره تولیدکننــدگان کارخانه‌هاى رب گوجه منطقه است.

بعید است آزمایش مجددا بتواند به عرصه تولید بازگردد

فرماندار ویژه شهرستان مرودشت با اشاره به اینکه بعید است این مجموعه مجددا بتواند به عرصه تولید بازگردد، ادامه مى‌دهد: بى‌شــک به دلیل نابود شدن تمام تاسیســات کارخانه دیگر مجموعه آزمایش نمى‌توانــد فعالیت کند و تنها صنایع جایگزین در این بخش توانایى فعالیت دارند.

منبع

برای ثبت امتیاز روی ستاره‌ها کلیک کنید

امتیاز میانگین 0 / 5. تعداد آرا: 0

امتیازی تاکنون داده نشده! اولین نفر باشید

مریم بابایی
۱۳۹۹/۰۹/۰۸
نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید

لینک کپی شد!